Treatise on the Practical Life (Praktikos)

26 min read